Školící středisko

PRO ŘIDIČE S ŘO: C, CE, D

  • Pravidelné školení
  • Vstupní školení 35 hodin
  • Vstupní školení 45 hodin (rozšíření z C na D)
  • Vstupní školení 140 hodin
  • Vstupní školení 280 hodin

Profesní školení

Od 1.4.2008 se zásadně změnilo povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do poskytovatelů školení.
Povinnost školení podle tohoto zákona vztahuje na řidiče vozidel, kteří řídí vozidlo k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+Enebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.
Pravidelné školení pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Nedoporučujeme nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí středisko musí oznámit 5 dní předem obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.
NOVINKA OD 1.8.2011 – profesní průkaz za 35 hodin „obnovovacího školení“
Novela zákona č. 247/2000 Sb. umožňuje získání profesního průkazu po absolvování 35 hodin školení. Novinka se týká pouze těch řidičů, kteří získali řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E do 10.9.2009 nebo řidičské oprávnění skupin D,DE,D1,D1E do 10.9.2008.

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. 

Jak získat profesní průkaz ?

Řidiči, kteří získají nově řidičské oprávnění D, DE, D1, D1E od 10.9.2008 nebo skupiny C, CE, C1, C1E od 10.9.2009 budou muset absolvovat tzv. “Vstupní školení” v rozsahu 140 nebo 280 hodin ve školicím středisku (autoškole).
Po absolvování školení složí zkoušku a na základě žádosti jim úřad vydá profesní průkaz. 

Pravidelné školení po vydání průkazu

Poté, co Vám bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče, se budete povinni podrobit pravidelnému školení v rozsahu 7 hodin ročně. Lhůta začíná od data vydání průkazu. Na školení opbdržíte “Potvrzení o absolvování pravidelného školení” do kterého Vám školicí středisko každoročně zaznamená účast na školení. Po 5 letech před skončením platnosti průkazu s tímto potvrzením požádáte o vydání průkazu nového. 

Školení se dělí na :

Vstupní školení
Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.
Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.
Pravidelné školení
Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
Naše autoškola je držitelem „Akreditace k provozování školicího střediska“, vydané Krajským úřadem v Ústí nad Labem. 

Pro které řidiče je nové školení podle zákona č.374/2007 Sb. povinné

Zákon stanoví, že zdokonalování odborné způsobilosti se podrobují řidiči, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení je třeba řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Současně zákon obsahuje poměrně rozsáhlý okruh výjimek z povinného školení.
Zákon se vztahuje na všechny řidiče, kteří řídí uvedená vozidla na území České republiky ať už se jedná o občany, ČR, členských států EU či občanů třetích zemí pokud pracují pro podnikatele v ČR.

Text zákona: 

§ 46

(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který

a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,

b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo

c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Kdo na školení nemusí

Níže uvedení řidiči nemusejí ani chodit na zde školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti, ani mít průkaz profesní způsobilosti řidiče či jiný obdobný doklad. To neznamená, že by se na ně nevztahovala povinnost školení podle zákoníku práce či jiného předpisu. Profení osvědčení ovšem mít nemusí.

Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti se tedy nevztahuje na řidiče:

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu,
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřebu a
i) zemědělských a lesnických traktorů.
Výjimka se tedy mj. týká nekomerčního užití nákladního vozidla o hmotnosti nad 3,5 t nebo autobusu pro vlastní potřebu [viz písm. h)]. Řidiči amatéři, kteří si pro svou potřebu například stěhují nábytek nebo převážejí stavební materiál, nemusejí chodit na žádná školení ani mít průkaz profesní způsobilosti řidiče. 

MD k výjimkám

Výjimky pro průkaz profesní způsobilosti řidiče Č.j.: 20/2008-160-AS/2
Vstupního školení a následného pravidelného školení je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.
Toto školení se nevztahuje na řidiče pokud řízení není hlavním předmětemvýkonu závislé práce. Na tyto řidiče se bude vztahovat školení o bezpečnosti práce dle zákoníku práce.
Č.j.: 30/2008-160-AS/2
Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, nevztahuje se podle § 46 odst. 3 písm. g) výše uvedeného zákona č. 374/2007 Sb., na řidiče vozidel používaných při přepravě věcí, které využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče. Řidič, který je zařazen jako referent, resp. pracovník dělnické profese (opravář, montér) nemusí absolvovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a mít při jízdě platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Pro zaměstnavatele v takovém případě stanovuje povinnost zabezpečit pro své zaměstnance školení ke všem bezpečnostním rizikům, se kterými se při svépracovní činnosti setkávají, v případě řidiče motorového vozidla tedy i k problematice silničního provozu, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Nová právní úprava, s účinnosti od 1.dubna 2008, tak dopadá v zásadě na ty řidiče z povolání, kteří aktivně řídí motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg nebo určená k přepravě osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, a jízdních souprav tažených takovými vozidly.

Z pohledu aplikace zákona jde zřejmě o nejproblematičtější změnu, která s ohledem na dosavadní úpravu představuje z hlediska bezpečnosti provozu krok zpět. Zákon zde vychází ze směrnice 2003/59/ES, která z povinného zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vyjímá ty řidiče vozidel, kteří dopravují materiál nebo vybavení, který má být použit řidičem při výkonu jeho práce, pokud řízení vozidla není hlavní činností tohoto řidiče. Uvedená výjimka se přitom uplatní i v případě, že k popsané přepravě věcí dochází v rámci realizace závazkového právního vztahu, kdy závazek provést určitou službu zahrnuje logicky i dopravu věcí a materiálu. Závislou prací je výkon práce v pracovněprávním vztahu. Sem patří především pracovní poměr, ale i právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako jsou například dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. V případě podnikání půjde především o podnikání v rámci živnostenského zákona.