Všeobecné obchodní a provozní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Autoškola je fyzická/právnická osoba – provozovatel autoškoly, držitel živnostenského listu „provozování autoškoly“ a registrace

k provozování autoškoly dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění

pozdějších předpisů. Autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří

splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku podle §13 zákona (dále jen „žadatel“). Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem při

poskytování výuky a výcviku se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; průběh, rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti žadatele

a autoškoly se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“). Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“). Vzájemné vztahy žadatele

a autoškoly se dále řídí těmito podmínkami. Tam, kde zákon nebo vyhláška kogentně stanoví pravidla pro poskytování výcviku, nelze se od

těchto pravidel smluvně odchýlit. Stejně tak se nelze odchýlit v neprospěch žadatele zejména od ustanovení občanského zákoníku o

spotřebitelských smlouvách.

II. Vznik smluvního vztahu

Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím řádně vyplněné

žadatelovy žádosti o řidičské oprávnění (dále jen „žádost“) autoškolou.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského

oprávnění a zajistit žadateli konání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“).

III. Ceny a jejich úhrada

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem v souladu se zákonem č. 526/1992 Sb., o

cenách ve znění pozdějších předpisů a obsahují DPH. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené se

zkouškou, není – li smluvně dohodnuto jinak.

Ceny jsou uvedeny na internetové stránce autoškoly a na ceníku umístěném na přístupném místě v provozovně. V případě jejich

nesouladu platí cena zveřejněná v provozovně. Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v plné výši dle

ceníku nebo formou zálohy. Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel tzv. „průkazku“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. Záloha

je součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli splatnost jednotlivých záloh. Není-li některá záloha uhrazena v termínu

splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude platba provedena. Cena musí být v plné výši

uhrazena nejpozději před ukončením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo neukončit výuku a výcvik

žadatele, s čímž žadatel vyslovuje souhlas.

V případě, že autoškola nemůže poskytnout během výcviku některé služby nebo z důvodů na straně autoškoly splnit podmínky, které

byly se žadatelem sjednány, upraví přiměřeně cenu při vyúčtování zálohy, příp. po dohodě se žadatelem mu nabídne náhradní plnění. Autoškola

rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám nebo ke změnám z vůle žadatele.

IV. Rozsah služeb poskytovaných autoškolou

Minimální rozsah výuky a výcviku, který je autoškola povinna žadateli poskytnout, je dán přílohou č. 3 zákona. Způsob výuky a

výcviku je popsán zejména v části třetí zákona.

Žadatel může s autoškolou individuálně sjednat podmínky pro provádění výuky a výcviku. Předmětem individuálně dohodnutých

podmínek mohou být libovolná ujednání smluvních stran ohledně počtu hodin výuky a výcviku, nadstandardního rozsahu a obsahu výuky a

výcviku, místa zahájení a ukončení jednotlivých výcvikových hodin, délky výuky a výcviku, závazku o splnění konkrétního termínu dokončení

přípravy žadatele ke zkoušce podle jeho požadavku apod. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek nesmí být ujednání o snížení počtu

hodin výuky nebo výcviku uvedených v příloze zákona.

V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech (zejména na internetu) a v těchto obchodních podmínkách, jsou

obchodní podmínky závazné tehdy, pokud by jiné ujednání bylo na úkor žadatele nebo v rozporu se zákonem.

V. Plánování výuky a výcviku

Žadatel je povinen se účastnit výuky teorie podle stanoveného rozpisu nebo plánu sjednaného s učitelem. V případě, že se žadatel

nemůže výuky zúčastnit, je povinen sjednat s učitelem náhradní hodinu.

Termíny praktického výcviku jízdy objednává žadatel vždy u svého učitele. Termín jízdy je pro obě strany závazný. Pokud se žadatel

na objednanou jízdu nemůže dostavit, je povinen se omluvit nejpozději do 18:00 hod. předchozího dne telefonicky nebo pomocí SMS svému

učiteli. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření jízdy ze strany žadatele je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 kč . Smluvní pokuta je splatná před zahájením následující jízdy.

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou hodinu jízdy bez omluvy, je učitel povinen čekat na žadatele 15 minut. Po překročení této

doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Jízda se považuje za zmařenou ze strany žadatele i v případě, že žadatel nemá s sebou

průkazku nebo se dostaví na jízdu v takovém stavu, kdy je zdravotně či jinak nezpůsobilý k řízení motorového vozidla.

Pokud se učitel nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na učitele 15 minut. Po této době se považuje jízda

za zmařenou ze strany učitele. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem bude žadateli ve stejném rozsahu nahrazen, případně obdrží náhradní

vyučovací hodinu.

V. Práva a povinnosti žadatele

Základní práva a povinnosti žadatele jsou definována v zákoně. Žadatel má zejména právo: obdržet výuku a výcvik v zákonem

stanoveném nebo dohodnutém rozsahu a obsahu a v přiměřené kvalitě; dále na to, aby vyučovací hodina výuky a výcviku trvala 45 minut a byl

dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený přílohou č.3 k zákonu (skupina B – 28 hodin). V jednom dni smí žadatel absolvovat

maximálně 2 vyučovací hodiny výcviku praktické jízdy. Žadatel má právo požadovat v průběhu výcviku výměnu učitele.

Žadatel je povinen: uvést úplné a pravdivé informace v žádosti; zaplatit v požadovaném termínu a výši zálohy na výcvik; dodržovat při

výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) a pokyny učitele; včas se dostavit na sjednané hodiny výuky a

výcviku a na zkoušku. Na všechny hodiny výuky a výcviku je žadatel povinen mít při sobě průkazku.

Žadatel o řidičské oprávnění skupin AM, A1, A2 a A je povinen dostavit se na hodinu jízdy na motocyklu alespoň v bezpečné pevné

obuvi, oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy a s rukavicemi. Pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující, není povinen

jízdu provést.

VI. Povinnosti a práva autoškoly vůči žadateli

Autoškola je povinna postupovat při poskytování výcviku v souladu se zákonem, vyhláškou a smluvně dohodnutými podmínkami,

zejména dodržet učební osnovu, co do počtů hodin výuky a výcviku a dodržet lhůty dané zákonem a smluvními podmínkami.

Autoškola je dále povinna zajistit žákovi hladký a plynulý průběh výcviku zejména s přihlédnutím k jeho časovým možnostem, a

dodržovat dohodnutý časový rozvrh výuky a výcviku. V případě potřeby autoškola zajistí vyšší počet hodin, a to pouze na základě dohody se

žadatelem, cena doplňujícího výcviku se stanoví dle platného ceníku a je totožná se sazbou pro kondiční jízdy.

Autoškola, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (změny termínu zkoušek obecním úřadem obce s rozšířenou působností,

nepříznivé počasí pro výcvik na motocyklu nebo provedení zkoušky) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem

stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněna zejména: změnit termín výcvikové lekce; způsob poskytnutí služeb; odstoupit od smlouvy.

Autoškola nenese odpovědnost za škody vyplývající pro žadatele ze změn, ke kterým došlo z důvodů zaviněných tzv. „vyšší mocí“.

VII. Stornovací podmínky

Žadatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu a to výhradně písemnou formou. Odstoupení nastává okamžikem

doručení tohoto projevu vůle autoškole. Autoškole náleží storno poplatek ve výši 1.000 Kč ..

V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku bude provedeno vyúčtování výcviku. Došlo-li při splácení

kursovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kursovné doplatit. Na požádání autoškola vystaví

bez zbytečného odkladu doklad o absolvované výuce a výcviku a předá jej žadateli. Doklad si žadatel osobně převezme v provozovně autoškoly

oproti zaplacení manipulačního poplatku dle ceníku.

Autoškola smí odstoupit od smlouvy zejména tehdy, když žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se bez omluvy

nedostaví na sjednanou hodinu výuky nebo výcviku nebo v případě, když opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny

učitele. Autoškola má právo nezahájit výuku a výcvik nebo v něm nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení

motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel. Pokud bude žadateli vysloven

zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kursu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat.

Pokud autoškola neplní svoje závazky ze zákona nebo smlouvy řádně a včas, je to důvod odstoupení od smlouvy ze strany žadatele a

k postupu žadatele podle §30 odst.2 zákona. Autoškola je povinna žadateli vydat potřebné doklady a nemá právo požadovat žádné storno

poplatky.

IX. Zkoušky z odborné způsobilosti

Ke zkoušce bude žadatel přihlášen bezprostředně po ukončení výuky a výcviku. Výuka a výcvik mohou být ukončeny za předpokladu,

že žadatel absolvoval minimální počet hodin výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění,

popřípadě vyšší počet hodin dohodnutý mezi žadatelem a autoškolou. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke

zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho

písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce na základě §30

zákona.

Autoškola doporučí žadateli ukončit výcvik po splnění povinného rozsahu výcviku podle zákona, pokud úroveň odborné způsobilosti

žadatele odpovídá požadavkům zákona a vyhlášky potřebným pro úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti. Pokud je úroveň odborné

způsobilosti žadatele v rozporu s podmínkami pro úspěšné složení zkoušky, učitel žadateli navrhne doplňovací výuku nebo výcvik. Úroveň

odborné způsobilosti posuzuje učitel nebo vedoucí autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí a na ukončení výuky a výcviku trvá, sepíše o tom

autoškola s žadatelem zápis a výuku a výcvik ukončí na žádost žadatele.

Termíny zkoušek přiděluje autoškole Obecní úřad obce s rozšířenou působností v Bílině. Termín zkoušky si rezervuje žadatel vždy

prostřednictvím svého učitele. Termín opakované zkoušky z jednotlivých předmětů objednává žadatel osobně v provozovně autoškoly. Před

rezervací termínu zkoušky musí mít žadatel uhrazeny všechny závazky k autoškole.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na rezervovaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky a to

osobně v provozovně autoškoly nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na rezervovaný termín zkoušky z odborné způsobilosti nebo opakované zkoušky, zavazuje se

uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši dle ceníku. Pokud zmeškání zkoušky bylo způsobeno závažnými důvody, může autoškola smluvní

pokutu prominout.

Pokud je úroveň odborné způsobilosti žadatele v některém z předmětů v příkrém rozporu s požadavky potřebnými pro úspěšné složení

zkoušky, žadatel byl hodnocen stupněm „neprospěl“ a neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. doplňovací výukou nebo

výcvikem, autoškola žadateli doporučí nepřihlásit se k opakované zkoušce. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel. Pokud žadatel

nesouhlasí a na přihlášení k opakované zkoušce trvá, je to pro autoškolu důvodem k odstoupení od smlouvy.

X. Reklamační řízení

V případě, že výuka a výcvik nebyly poskytnuty ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě, má žadatel právo na reklamaci v souladu

s podmínkami dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele.

Reklamaci podává žadatel u autoškoly bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů poté, kdy došlo k porušení smlouvy. Bude-li

po prošetření reklamace u autoškoly shledána jako oprávněná, má žadatel právo na náhradní plnění nebo na poskytnutí přiměřené slevy.

Výsledek reklamace bude žadatelovi oznámen autoškolou nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

XI. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je

prováděn výcvik. V ceně výcviku na skupiny AM, A1, A2, A je zahrnuto vedle pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem

motorového vozidla i skupinové pojištění osob 3.0 pojišťovny České pojišťovny na základě rámcové smlouvy. Podmínky pojištění jsou k nahlédnutí

v provozovně autoškoly.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro výcvik započatý od 1.1.2016. Obsah těchto podmínek může být mezi autoškolou

a žadatelem individuálně odchylně upraven výlučně písemnou formou.

V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech (zejména na internetu) a v obchodních podmínkách, jsou obchodní

podmínky závazné tehdy, pokud by jiné ujednání bylo na úkor zákazníka nebo v rozporu se zákonem. Jakékoliv ústní přísliby a ujednání jsou

platné pouze tehdy, pokud nejsou na úkor zákazníka nebo v rozporu se zákonem.

Žadatel stvrzuje svým podpisem na objednávce výcviku, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.